Algemene voorwaarden Speechwell

Artikel 1 Algemeen

 

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  werkzaamheden en overeenkomsten tussen Speechwell en gebruiker.

1.2     De algemene voorwaarden van gebruiker worden door Speechwell uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3     Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverwijld van kracht. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 2 Website

 

2.1     Gebruiker maakt een account aan op de website van Speechwell. Nadat een account is aangemaakt kan gebruiker credits kopen om betaalvideo’s te bekijken. Betaalvideo’s kunnen gedurende een vastgestelde periode/tijd worden bekeken. Betaal en gratis video’s zijn eigendom van Speechwell en mogen niet worden gedownload.

2.2     Een overeenkomst komt pas tot stand nadat gebruiker een account heeft aangemaakt en credits heeft gekocht en betaald.

2.3     De prijzen voor de betaalde informatie(video’s) zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 3 Informatie door gebruiker

 

3.1     Gebruiker garandeert dat alle voor de aanmelding en betaling benodigde informatie correct is.

3.2     Speechwell is niet verantwoordelijk en  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet correct zijn van de door gebruiker verstrekte informatie.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 

4.1     Speechwell heeft naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen de informatie (waaronder doch niet beperkt tot de video’s) samengesteld.

4.2     Speechwell heeft uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet garanderen dat de presentatievaardigheden van gebruiker worden verbeterd.

 

Artikel 5 Betaling

 

5.1     Betaling dient vooraf door gebruiker te geschieden. 

5.2     Indien afschrijving van de bankrekening van gebruiker niet (volledig) mogelijk is (door gebruiker wordt gestorneerd), dan zullen de met de stortnering verbandhoudende credits worden geblokkeerd. Reeds gebruikte credits dienen door de gebruiker te worden voldaan.

5.3     Na betaling worden credits direct aan het account van de gebruiker toegevoegd.

 

Artikel 6 Verplichting Speechwell

 

6.1     Speechwell zal aan gebruiker toegang tot haar website – indien daarvoor de gebruiker is gekozen ook voor het betaalde gedeelte - verschaffen.

6.2     Speechwell zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar website te voorkomen. Indien een storing zich voordoet zal Speechwell deze zo spoedig als mogelijk (doen laten) opheffen.

6.3     Speechwell is gerechtigd om ten behoeve van het verhelpen van een storing de website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens gebruiker.

6.4     Speechwell is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker doordat de website niet, niet volledig en/of gedurende het bekijken van de informatie(video’s) niet online is.

 

Artikel 7 Reclames

 

7.1     Eventuele klachten dienen binnen acht dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen worden schriftelijk en gemotiveerd bij Speechwell te zijn ingediend, waarna de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen.

7.2     Enig beroep op reclame door gebruiker ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1     Speechwell is slechts aansprakelijk voor schade, indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van Speechwell of een van haar leidinggevenden. 

8.2     Indien er geen sprake is van opzet of grove schuld zijdens Speechwell dan wel haar leidinggevenden, dan wel de verzekering keert niet uit en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Speechwell, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade en tot een maximum van het geoffreerde bedrag.

8.3     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die gebruiker jegens Speechwell heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop zij daarmee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk bij Speechwell te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

8.4     Gebruiker vrijwaart Speechwell voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Speechwell. 

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 

9.1     Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – aangaande de door Speechwell ontwikkelde informatie(video’s) komen uitsluitend aan haar toe.

9.2     Het is gebruiker niet toegestaan de informatie(video’s), zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te (doen) wijzigen.

9.3     Het is gebruiker niet toegestaan om op basis van de door Speechwell ontwikkelde informatie(video’s) zelfstandig of met medewerking van derden soortgelijke informatie(video’s) te (doen laten) ontwikkelen en daarbij de naam “Speechwell” te gebruiken of daarnaar verwijzen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Speechwell.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op elke rechtsverhouding tussen Speechwell en gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Utrecht is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.