Algemene Voowaarden Speechwell Academy

 

 

Artikel 1 Algemeen

 

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Speechwell en opdrachtgever.

1.2     De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door Speechwell uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3     Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverwijld van kracht. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

1.4     Indien de bepalingen in de overeenkomst afwijken van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen opgenomen in de overeenkomst.

 

Artikel 2 Offertes

 

2.1     Offertes van Speechwell zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever aan haar is verstrekt.

2.2     De offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.3     De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en overige kosten (waaronder maar niet beperkt tot heffingen  van overheidswege), tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.4     Een samengestelde prijsopgave verplicht Speechwell niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5     Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Speechwell de opdracht zijdens opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 3 Informatie door opdrachtgever

 

3.1     Opdrachtgever garandeert dat alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie tijdig aan Speechwell wordt verstrekt en dat deze informatie correct is.

3.2     Speechwell is niet verantwoordelijk en  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet dan wel niet tijdig verstrekken en/of niet correct zijn van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie door opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 

4.1     Speechwell zal naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen de opdracht uitvoeren, waarbij geldt dat zij een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

4.2     De opleveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 5 Reclames

 

5.1     Alle klachten over de verrichte werkzaamheden dient opdrachtgever op straffe van verval schriftelijk binnen twee weken nadat de klacht bekend is geworden dan wel bekend had kunnen worden bij Speechwell te hebben ingediend, waarbij geldt dat Speechwell de klacht dient te hebben ontvangen.        

5.2     Klachten over declaraties dienen binnen de betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd bij Speechwell te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling zal worden genomen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

6.1     Speechwell is slechts aansprakelijk voor schade, indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van Speechwell of een van haar leidinggevenden. 

6.2     Indien er geen sprake is van opzet of grove schuld zijdens Speechwell dan wel haar leidinggevenden dan wel de verzekering keert niet uit en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Speechwell, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade en tot een maximum van het geoffreerde bedrag.

6.3     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens Speechwell heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop zij daarmee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk bij Speechwell te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

6.4     Opdrachtgever vrijwaart Speechwell voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Speechwell.

 

Artikel 7  Annulering door Speechwell

 

7.1     Speechwell kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een lezing, presentatie of cursus annuleren of deze samenvoegen met een andere lezing, presentatie of cursus tot uiterlijk 2 weken voor aanvang daarvan, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

7.2     Binnen 2 weken voor aanvang kan Speechwell een lezing, presentatie of cursus annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals doch niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie en ziekte van Speechwell dan wel door haar ingeschakelde derden. In geval van ziekte zal een vervanger worden geregeld dan wel zal de lezing, presentatie of cursus komen te vervallen. Opdrachtgever is in geval van het komen te vervallen van de lezing, presentatie of cursus enkel gehouden het geoffreerde bedrag te voldoen, indien het geoffreerde bedrag reeds door opdrachtgever is voldaan.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 

8.1     Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – aangaande de door Speechwell ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend aan haar toe.

8.2     Alle intellectuele eigendomsrechten ontstaan uit de opdracht berusten komen toe aan Speechwell. Speechwell heeft het recht de door de uitvoering van de opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3     Het is opdrachtgever en de cursist niet toegestaan enig ter beschikking gesteld materiaal in het kader van een door Speechwell ontwikkeld opleidingsproduct, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te (doen) wijzigen.

8.4  Het is opdrachtgever en de cursist niet toegestaan om op basis van de door Speechwell verzorgde cursus en het daarbij gebruikte lesmateriaal zelfstandig of met medewerking van derden, een soortgelijke opleiding te (doen laten) ontwikkelen of te (doen laten) verzorgen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Speechwell.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op elke rechtsverhouding tussen Speechwell en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Utrecht is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

 

Bepalingen die – naast voornoemde algemene bepalingen - uitsluitend gelden voor programma's met open inschrijving

 

Artikel 10 Betaling

 

10.1    Betaling dient vooraf door opdrachtgever te geschieden via de website van Speechwell. 

10.2    Indien afschrijving van de bankrekening van opdrachtgever niet (volledig) mogelijk is (door opdrachtgever wordt gestorneerd), dan zal de gebruiker geen deel kunnen nemen aan de training.

 

Artikel 11 Annulering door opdrachtgever

 

11.1    Annulering is niet mogelijk.

11.2    Indien opdrachtgever is verhinderd, dan is hij gerechtigd een plaatsvervanger naar de training te sturen, tenzij door Speechwell uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 

Bepalingen die – naast voornoemde algemene bepalingen - uitsluitend gelden voor in company programma's

 

Artikel 12 Betaling

 

Algemene in company

12.1    Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus (lezing/ presentatie of anders) dient 50% van de hoofdsom (waaronder niet vallen de geschatte reis- en verblijfkosten) op de bankrekening van Speechwell te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2    Indien de programma voor een vooraf vastgesteld aantal personen wordt gegeven, dan dient de overige 50% uiterlijk twee weken voor de trainingsdatum op de bankrekening van Speechwell te zijn bijgeschreven.

 

Masterclass

12.3    Uiterlijk voor 6 weken voor aanvang van de Masterclass – waarbij het aantal deelnemers niet vaststaat - dient 50% van de geschatte hoofdsom (waaronder de geschatte reis- en verblijfkosten) op de bankrekening van Speechwell te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4    Uiterlijk twee weken voor de trainingsdatum dient de resterende geschatte hoofdsom op de bankrekening van Speechwell te zijn bijgeschreven. Indien meerdere personen aan de Masterclass deelnemen dan vooraf geschat, dan zal er een nacalculatie plaatsvinden.

 

Zowel algemene in company als Masterclass

12.5    Mocht opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoen, dan geeft Speechwell opdrachtgever via een e-mail de mogelijkheid om alsnog binnen 24 uur na verzending van de betreffende e-mail aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien opdrachtgever dan nog niet betaald, dan vervalt de betreffende training – zonder dat Speechwell schadeplichtig is – en is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Speechwell geleden schade.

 

Artikel 13 Locatie

 

13.1    Opdrachtgever zal zorg dragen voor een passende locatie waar de betreffende training/ presentatie kan worden gehouden, alsmede voor de voor de training/ presentatie benodigde apparatuur. Speechwell zal tijdig voorafgaande aan de training/ presentatie aangegeven welke apparatuur hij nodig heeft.

13.2    Alle kosten ter vervanging of aanschaf van apparatuur welke door Speechwell is verzocht en of niet door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 14 Annulering door opdrachtgever

 

14.1    Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:

- binnen 3 maanden voor aanvangsdatum:         50%;

- binnen 2 maanden voor aanvangsdatum:         75%;

- binnen 1 maand voor aanvangsdatum:            100%.

 

Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

 

14.2    Annulering kan uitsluitend per aangetekende schrijven dan wel per e-mail plaatsvinden.